Anzeige:
Werben Sie beim XY-Portal!
Anzeige:
Werben Sie beim XY-Portal!
Re­gio­nal­por­tale
Um ei­nes un­se­rer deut­schen Re­gio­nal­por­ta­le auf­zu­ru­fen, kli­cken Sie bit­te zu­erst auf den An­fangs­buch­sta­ben ein­er dort ge­le­ge­nen Stadt und dann auf de­ren voll­stän­di­gen Na­men. So­fern wir für das Por­tal noch ei­nen Be­trei­ber su­chen, han­delt es sich um ei­nen ex­ter­nen Link.
A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z
A: Aach , Aa­chen , Aa­len , Aben­berg , Abens­berg , Ach­ern , Achim , Adels­heim , Ade­nau , Adorf , Ahaus , Ah­len , Ah­rens­burg , Aich­ach , Aich­tal , Aken , Alb­stadt , Al­feld , Al­len­dorf , All­stedt , Al­pirs­bach , Als­dorf , Als­feld , Als­leben , Alt­dorf , Alte­na , Al­ten­berg , Al­ten­burg , Al­ten­kir­chen , Al­ten­steig , Al­ten­trep­tow , Alt­lands­berg , Alt­öt­ting , Al­zen­au , Al­zey , Am Et­ters­berg , Am­berg , Amö­ne­burg , Amor­bach , Amt Creuz­burg , An der Schmücke , An­der­nach , An­ger­mün­de , An­klam , An­na­berg-Buch­holz , An­na­burg , Ann­wei­ler , Ans­bach , Apol­da , Arend­see , Ar­ne­burg , Ar­nis , Arns­berg , Arn­stadt , Arn­stein (Sach­sen-An­halt) , Arn­stein (Un­ter­fran­ken) , Ar­tern , Arz­berg , Aschaf­fen­burg , Aschers­le­ben , As­perg , Aß­lar , At­ten­dorn , Aub , Aue-Bad Schle­ma , Au­er­bach (Ober­pfalz) , Au­er­bach (Vogt­land) , Augs­burg , Au­gus­tus­burg , Au­len­dorf , Au­ma-Wei­da­tal , Au­rich ,
B: Ba­ben­hau­sen , Ba­cha­rach , Back­nang , Bad Aib­ling , Bad Arol­sen , Bad Bel­zig , Bad Bent­heim , Bad Berg­za­bern , Bad Ber­ka , Bad Ber­le­burg , Bad Bern­eck , Bad Be­ven­sen , Bad Bi­bra , Bad Blan­ken­burg , Bad Bram­stedt , Bad Brei­sig , Bad Brücken­au , Bad Buch­au , Bad Cam­berg , Bad Do­be­ran , Bad Dri­burg , Bad Dü­ben , Bad Dürk­heim , Bad Dür­ren­berg , Bad Dürr­heim , Bad El­ster , Bad Ems , Bad Fal­ling­bos­tel , Bad Fran­ken­hau­sen , Bad Frei­en­wal­de , Bad Fried­richs­hall , Bad Gan­ders­heim , Bad Gott­leu­ba-Berg­gieß­hü­bel , Bad Gries­bach , Bad Harz­burg , Bad Her­ren­alb , Bad Hers­feld , Bad Hom­burg , Bad Hon­nef , Bad Hön­nin­gen , Bad Iburg , Bad Karls­ha­fen , Bad Kis­sin­gen , Bad Kö­nig , Bad Kö­nigs­ho­fen , Bad Kös­tritz , Bad Kötz­ting , Bad Kreuz­nach , Bad Kro­zin­gen , Bad Laas­phe , Bad Lan­gen­sal­za , Bad Lauch­städt , Bad Lau­sick , Bad Lau­ter­berg , Bad Lie­ben­stein , Bad Lie­ben­werda , Bad Lie­ben­zell , Bad Lipp­sprin­ge , Bad Lo­ben­stein , Bad Ma­ri­en­berg , Bad Mer­gent­heim , Bad Mün­der , Bad Müns­ter­ei­fel , Bad Mus­kau , Bad Nau­heim , Bad Nenn­dorf , Bad Neu­en­ahr-Ahr­wei­ler , Bad Neu­stadt , Bad Oeyn­hau­sen , Bad Ol­des­loe , Bad Orb , Bad Pyr­mont , Bad Rap­pen­au , Bad Rei­chen­hall , Bad Ro­dach , Bad Sach­sa , Bad Säckin­gen , Bad Salz­det­furth , Bad Salz­uf­len , Bad Sal­zun­gen , Bad Saul­gau , Bad Schan­dau , Bad Schmie­de­berg , Bad Schus­sen­ried , Bad Schwal­bach , Bad Schwar­tau , Bad Se­ge­berg , Bad So­bern­heim , Bad So­den (Taunus) , Bad So­den-Sal­mün­ster , Bad Soo­den-Al­len­dorf , Bad Staf­fel­stein , Bad Sul­za , Bad Sül­ze , Bad Tei­nach-Za­vel­stein , Bad Tenn­stedt , Bad Tölz , Bad Ur­ach , Bad Vil­bel , Bad Wald­see , Bad Wild­bad , Bad Wil­dun­gen , Bad Wils­nack , Bad Wimp­fen , Bad Winds­heim , Bad Wö­ris­ho­fen , Bad Wün­nen­berg , Bad Wurz­ach , Ba­den-Ba­den , Baes­wei­ler , Bai­ers­dorf , Ba­lin­gen , Bal­len­stedt , Bal­ve , Bam­berg , Bar­by , Barg­te­hei­de , Barm­stedt , Bär­nau , Barn­trup , Bar­sing­hau­sen , Barth , Ba­ruth , Bas­sum , Bat­ten­berg , Baum­hol­der , Bau­nach , Bau­na­tal , Baut­zen , Bay­reuth , Be­bra , Beckum , Bed­burg , Bee­litz , Bees­kow , Beiln­gries , Beil­stein , Bel­gern-Schil­dau , Ben­dorf , Bens­heim , Ber­ching , Ber­ga , Ber­gen (Landkreis Cel­le) , Ber­gen (Rü­gen) , Berg­heim , Ber­gisch Glad­bach , Berg­ka­men , Berg­neu­stadt , Ber­lin (In­nen­stadt) , Ber­lin (Nord) , Ber­lin (Süd, Süd­ost) , Ber­lin (Süd­west) , Ber­lin (u.a.): Bun­des­in­sti­tu­tio­nen , Ber­nau , Bern­burg , Bern­ka­stel-Kues , Berns­dorf , Bern­stadt , Ber­sen­brück , Be­sig­heim , Betz­dorf , Bet­zen­stein , Be­ve­run­gen , Bex­bach , Bi­ber­ach , Bie­den­kopf , Bie­le­feld , Bie­sen­thal , Bie­tig­heim-Bis­sin­gen , Bil­ler­beck , Bin­gen , Bir­ken­feld , Bi­schofs­heim , Bi­schofs­wer­da , Bis­mark , Bit­burg , Bit­ter­feld-Wol­fen , Blan­ken­burg (Harz) , Blan­ken­hain , Blau­beu­ren , Blau­stein , Bleck­ede , Blei­che­rode , Blies­kas­tel , Blom­berg , Blum­berg , Bo­bin­gen , Böb­lin­gen , Bo­cholt , Bo­chum , Bocke­nem , Boden­wer­der , Bo­gen , Böh­len , Boi­zen­burg , Bonn , Bonn­dorf , Bön­nig­heim , Bop­fin­gen , Bop­pard , Bor­gent­reich , Borg­holz­hausen , Bor­ken (Hes­sen) , Bor­ken (West­fa­len) , Bor­kum , Bor­na , Born­heim , Bott­rop , Box­berg , Bracken­heim , Bra­ke , Bra­kel , Bram­sche , Bran­den­burg , Brand-Er­bis­dorf , Bran­dis , Brau­bach , Braun­fels , Braun­la­ge , Bräun­lin­gen , Brauns­be­dra , Braun­schweig , Brecker­feld , Bred­stedt , Brei­sach , Bre­men , Bre­mer­ha­ven , Bre­mer­vör­de , Bret­ten , Breu­berg , Bri­lon , Brot­te­ro­de-Tru­se­tal , Bruch­kö­bel , Bruch­sal , Brück , Brüel , Brühl , Bruns­büt­tel , Brüs­sow , Bu­chen , Buch­holz , Buch­loe , Bücke­burg , Buckow , Bü­dels­dorf , Bü­din­gen , Bühl , Bün­de , Bü­ren , Burg , Burg Star­gard , Bur­gau , Burg­bern­heim , Burg­dorf , Bür­gel , Burg­hau­sen , Burg­kun­stadt , Burg­len­gen­feld , Burg­städt , Burg­we­del , Bur­la­din­gen , Bur­scheid , Bür­stadt , Butz­bach , Büt­zow , Bux­te­hu­de ,
C: Ca­lau , Cal­be , Calw , Cas­trop-Rau­xel , Cel­le , Cham , Chem­nitz , Claus­thal-Zel­ler­feld , Clin­gen , Clop­pen­burg , Co­burg , Co­chem , Coes­feld , Col­ditz , Cos­wig (An­halt) , Cos­wig (Sach­sen) , Cott­bus , Crails­heim , Creg­lin­gen , Creu­ßen , Crim­mit­schau , Cri­vitz , Cux­ha­ven ,
D: Daa­den , Da­chau , Dah­len , Dah­me , Dahn , Dam­me , Dan­nen­berg , Dar­gun , Darm­stadt , Das­sel , Das­sow , Dat­teln , Daun , Deg­gen­dorf , Dei­des­heim , Del­brück , De­litzsch , Del­men­horst , Dem­min , Des­sau-Roß­lau , Det­mold , Det­tel­bach , Die­burg , Die­mel­stadt , Diep­holz , Dier­dorf , Die­ten­heim , Diet­furt , Diet­zen­bach , Diez , Dil­len­burg , Dil­lin­gen (Do­nau) , Dil­lin­gen (Saar) , Din­gel­städt , Din­gol­fing , Din­kels­bühl , Dink­la­ge , Dins­la­ken , Dip­pol­dis­wal­de , Dis­sen , Dit­zin­gen , Dö­beln , Do­ber­lug-Kirch­hain , Dö­bern , Doh­na , Dö­mitz , Dom­mitzsch , Do­nau­esch­in­gen , Do­nau­wörth , Donz­dorf , Dor­fen , Dor­ma­gen , Dorn­burg-Cam­burg , Dorn­han , Dorn­stet­ten , Dors­ten , Dort­mund , Drans­feld , Dreb­kau , Drei­eich , Dren­stein­furt , Dres­den , Drols­ha­gen , Du­der­stadt , Duis­burg , Dül­men , Dü­ren , Düs­sel­dorf ,
E: Ebe­le­ben , Eber­bach , Eber­mann­stadt , Ebern , Ebers­bach (Fils) , Ebers­bach-Neu­gers­dorf , Ebers­berg , Ebers­wal­de , Eckarts­ber­ga , Eckern­för­de , Eden­ko­ben , Egeln , Eg­gen­fel­den , Eg­ge­sin , Eh­in­gen , Eh­ren­frie­ders­dorf , Ei­bel­stadt , Ei­ben­stock , Eich­stätt , Ei­len­burg , Ein­beck , Ei­se­nach , Ei­sen­berg (Pfalz) , Ei­sen­berg (Thü­rin­gen) , Ei­sen­hüt­ten­stadt , Eis­feld , Eis­le­ben , Eis­lin­gen , El­lin­gen , Ell­rich , Ell­wan­gen , Elms­horn , Els­dorf , Els­fleth , Els­ter­berg , Els­ter­wer­da , Els­tra , El­ter­lein , Elt­mann , Elt­ville , El­zach , El­ze , Em­den , Em­mels­hau­sen , Em­men­din­gen , Em­me­rich , Ems­det­ten , En­din­gen , En­gen , En­ger , En­ne­pe­tal , En­ni­ger­loh , Ep­pel­heim , Ep­pin­gen , Epp­stein , Er­bach (Do­nau) , Er­bach (Oden­wald) , Er­ben­dorf , Er­ding , Erft­stadt , Er­furt , Er­ke­lenz , Erk­ner , Erk­rath , Er­lan­gen , Er­len­bach , Er­len­see , Er­wit­te , Esch­born , Eschen­bach , Eschers­hau­sen , Esch­we­ge , Esch­wei­ler , Esens , Es­pel­kamp , Es­sen , Ess­lin­gen , Et­ten­heim , Ett­lin­gen , Eus­kir­chen , Eu­tin ,
F: Fal­ken­berg , Fal­ken­see , Fal­ken­stein (Harz) , Fal­ken­stein (Vogt­land) , Feh­marn , Fell­bach , Fels­berg , Feucht­wan­gen , Fil­der­stadt , Fins­ter­wal­de , Fla­dun­gen , Flens­burg , Flö­ha , Flörs­heim , Flor­stadt , Forch­heim , Forch­ten­berg , Forst , Fran­ken­au , Fran­ken­berg (Eder) , Fran­ken­berg (Sach­sen) , Fran­ken­thal , Frank­furt am Main (ohne West) , Frank­furt am Main (West) , Frank­furt (Oder) , Franz­burg , Frau­en­stein , Fre­chen , Frei­berg (Neckar) , Frei­berg (Sach­sen) , Frei­burg , Frei­las­sing , Freins­heim , Frei­sing , Frei­tal , Fre­ren , Freu­den­berg (Ba­den) , Freu­den­berg (Sie­ger­land) , Freu­den­stadt , Frey­burg , Frey­stadt , Frey­ung , Fri­din­gen , Fried­berg (Bay­ern) , Fried­berg (Hes­sen) , Fried­land (Meck­len­burg) , Fried­land (Nie­der­lau­sitz) , Fried­rich­ro­da , Fried­richs­dorf , Fried­richs­ha­fen , Fried­rich­stadt , Fried­richs­thal , Frie­sack , Frie­soythe , Fritz­lar , Froh­burg , Frön­den­berg , Ful­da , Für­sten­au , Für­sten­berg , Für­sten­feld­bruck , Für­sten­wal­de , Fürth , Furth , Furt­wan­gen , Füs­sen ,
G: Ga­de­busch , Gag­gen­au , Gail­dorf , Gam­mer­tin­gen , Garb­sen , Gar­ching , Gar­de­le­gen , Gar­ding , Gartz , Garz , Gau-Al­ges­heim , Gebe­see , Ge­dern , Geest­hacht , Geest­land , Ge­fell , Ge­frees , Gehr­den , Gei­len­kir­chen , Gei­sa , Gei­sel­hö­ring , Gei­sen­feld , Gei­sen­heim , Gei­sin­gen , Geis­lin­gen (Stei­ge) , Geis­lin­gen (Zol­lern­alb­kreis) , Geit­hain , Gel­dern , Geln­hau­sen , Gel­sen­kir­chen , Ge­mün­den (Main) , Ge­mün­den (Woh­ra) , Gen­gen­bach , Gen­thin , Ge­orgs­ma­ri­en­hüt­te , Ge­ra , Ge­ra­bronn , Gerb­stedt , Ge­rets­ried , Ge­rings­wal­de , Ger­lin­gen , Ger­me­ring , Ger­mers­heim , Gerns­bach , Gerns­heim , Ge­rol­stein , Ge­rolz­ho­fen , Gers­feld , Gerst­ho­fen , Ge­scher , Ge­se­ke , Ge­vels­berg , Gey­er , Gien­gen , Gie­ßen , Gif­horn , Gins­heim-Gus­tavs­burg , Glad­beck , Gla­den­bach , Glas­hüt­te , Glau­chau , Glin­de , Glücks­burg , Glück­stadt , Gnoi­en , Goch , Gold­berg , Gold­kro­nach , Gol­ßen , Gom­mern , Göp­pin­gen , Gör­litz , Gos­lar , Göß­nitz , Go­tha , Göt­tin­gen , Gra­bow , Gra­fen­au , Grä­fen­berg , Grä­fen­hai­ni­chen , Grä­fen­thal , Gra­fen­wöhr , Gra­fing , Gran­see , Gre­ben­au , Gre­ben­stein , Gre­ding , Greifs­wald , Greiz , Greu­ßen , Gre­ven , Gre­ven­broich , Gre­ves­müh­len , Gries­heim , Grim­ma , Grim­men , Grö­ditz , Groitzsch , Gro­nau (Lei­ne) , Gro­nau (West­fa­len) , Grö­nin­gen , Groß-Bie­ber­au , Groß-Ge­rau , Groß-Um­stadt , Groß­al­me­ro­de , Groß­bott­war , Groß­brei­ten­bach , Gro­ßen­eh­rich , Gro­ßen­hain , Groß­rä­schen , Groß­röhrs­dorf , Groß­schir­ma , Grün­berg , Grün­hain-Bei­er­feld , Grüns­feld , Grün­stadt , Gu­ben , Gu­dens­berg , Güg­lin­gen , Gum­mers­bach , Gun­del­fin­gen , Gun­dels­heim , Günz­burg , Gun­zen­hau­sen , Güs­ten , Güs­trow , Gü­ters­loh , Gütz­kow ,
H: Haan , Ha­chen­burg , Ha­da­mar , Ha­gen , Ha­gen­bach , Ha­ge­now , Hai­ger , Hai­ger­loch , Hai­ni­chen , Hai­ter­bach , Hal­ber­stadt , Hal­dens­le­ben , Hal­le (Saa­le) , Hal­le (West­fa­len) , Hal­len­berg , Hall­stadt , Hal­tern , Hal­ver , Ham­burg (In­nen­stadt) , Ham­burg (Nor­den) , Ham­burg (Sü­den) , Ham­burg (Neu­werk) , Ha­meln , Hamm , Ham­mel­burg , Ham­min­keln , Ha­nau , Hann. Mün­den , Han­no­ver , Har­burg (Schwa­ben) , Har­deg­sen , Ha­ren , Har­se­win­kel , Har­ten­stein , Har­tha , Harz­ge­ro­de , Ha­se­lün­ne , Has­lach , Haß­furt , Hat­ters­heim , Hat­tin­gen , Hatz­feld , Hau­sach , Hau­zen­berg , Ha­vel­berg , Ha­vel­see , Ha­yin­gen , He­chin­gen , Heck­lin­gen , Hei­de , Heid­eck , Hei­del­berg , Hei­den­au , Hei­den­heim , Heil­bad Hei­li­gen­stadt , Heil­bronn , Hei­li­gen­ha­fen , Hei­li­gen­haus , Heils­bronn , Heim­bach , Heims­heim , Heins­berg , Hei­ters­heim , Held­burg , Helm­brechts , Helm­stedt , He­mau , He­mer , Hem­min­gen , Hem­moor , Hems­bach , Hen­nef , Hen­nigs­dorf , Hep­pen­heim , Her­bolz­heim , Her­born , Her­brech­tin­gen , Herb­stein , Her­decke , Her­dorf , Her­ford , He­rin­gen (Hel­me) , He­rin­gen (Wer­ra) , Her­mes­keil , Herms­dorf , Her­ne , Her­ren­berg , Her­rie­den , Herrn­hut , Hers­bruck , Her­ten , Herz­berg (Els­ter) , Herz­berg (Harz) , Her­zo­gen­au­rach , Her­zo­gen­rath , Hes­sisch Lich­ten­au , Hes­sisch Ol­den­dorf , Het­tin­gen , Hett­stedt , Heu­bach , Heu­sen­stamm , Hil­chen­bach , Hild­burg­hau­sen , Hil­den , Hil­des­heim , Hil­les­heim , Hil­polt­stein , Hirsch­au , Hirsch­berg , Hirsch­horn , Hitz­acker , Hoch­heim , Höch­stadt (Aisch) , Höch­städt (Do­nau) , Hocken­heim , Hof , Hof­geis­mar , Hof­heim (Tau­nus) , Hof­heim (Un­ter­fran­ken) , Ho­hen Ne­uen­dorf , Ho­hen­berg , Ho­hen­leu­ben , Ho­hen­möl­sen , Ho­hen­stein-Ernst­thal , Hohn­stein , Höhr-Grenz­hau­sen , Holl­feld , Holz­ger­lin­gen , Holz­min­den , Hom­berg (Ef­ze) , Hom­berg (Ohm) , Hom­burg (Saarpfalz) , Horb , Horn­bach , Horn-Bad Mein­berg , Horn­berg , Hörs­tel , Horst­mar , Höx­ter , Ho­ya , Ho­yers­wer­da , Hückel­ho­ven , Hückes­wa­gen , Hü­fin­gen , Hün­feld , Hun­gen , Hürth , Hu­sum ,
I: Ib­ben­bü­ren , Ichen­hau­sen , Idar-Ober­stein , Id­stein , Il­ler­tis­sen , Il­men­au , Il­sen­burg , Ils­ho­fen , Im­men­hau­sen , Im­men­stadt , In­gel­fin­gen , In­gel­heim , In­gol­stadt , Ip­ho­fen , Iser­lohn , Is­ny , Is­sel­burg , Itze­hoe ,
J: Jar­men , Je­na , Je­ri­chow , Jes­sen , Je­ver , Jo­achims­thal , Jo­hann­ge­or­gen­stadt , Jöh­stadt , Jü­chen , Jü­lich , Jü­ter­bog ,
K: Kaarst , Kah­la , Kai­ser­sesch , Kai­sers­lau­tern , Kal­be , Kal­kar , Kal­ten­kir­chen , Kal­ten­nord­heim , Ka­men , Ka­menz , Kamp-Lint­fort , Kan­del , Kan­dern , Kap­peln , Kar­ben , Karls­ru­he , Karl­stadt , Kas­sel , Kas­tel­laun , Kat­zen­eln­bo­gen , Kaub , Kauf­beu­ren , Kehl , Kel­bra , Kel­heim , Kelk­heim , Kel­ling­hu­sen , Kel­ster­bach , Kem­berg , Kem­nath , Kem­pen , Kemp­ten , Ken­zin­gen , Ker­pen , Ket­zin , Ke­ve­laer , Kiel , Kiers­pe , Kirch­berg (Huns­rück) , Kirch­berg (Jagst) , Kirch­berg (Sach­sen) , Kir­chen , Kir­chen­la­mitz , Kirch­hain , Kirch­heim , Kirch­heim­bo­lan­den , Kirn , Kir­torf , Kit­zin­gen , Kitz­scher , Kle­ve , Klin­gen­berg , Klin­gen­thal , Klöt­ze , Klütz , Knitt­lin­gen , Kob­lenz , Kol­ber­moor , Köl­le­da , Köln (links­rhei­nisch plus Deutz) , Köln (rechts­rhei­nisch ohne Deutz) , Kö­nigs Wus­ter­hau­sen , Kö­nigs­berg , Kö­nigs­brück , Kö­nigs­brunn , Kö­nig­see , Kö­nigs­lut­ter , Kö­nig­stein (Sach­sen) , Kö­nig­stein (Tau­nus) , Kö­nigs­win­ter , Kön­nern , Kon­stanz , Konz , Kor­bach , Korn­tal-Mün­chin­gen , Korn­west­heim , Kor­schen­broich , Kö­then , Kraich­tal , Kra­kow , Kra­nich­feld , Kraut­heim , Kre­feld , Krem­men , Krem­pe , Kreuz­tal , Kro­nach , Kron­berg , Krö­pe­lin , Krop­pen­stedt , Krum­bach , Küh­lungs­born , Kulm­bach , Küls­heim , Kün­zels­au , Kup­fer­berg , Kup­pen­heim , Ku­sel , Kyll­burg , Ky­ritz ,
L: Laa­ge , Laat­zen , La­den­burg , La­ge , Lahn­stein , Lahr , Lai­chin­gen , Lam­brecht , Lam­pert­heim , Lan­dau (Isar) , Lan­dau (Pfalz) , Lands­berg (Lech) , Lands­berg (Saalekreis) , Lands­hut , Land­stuhl , Lan­gels­heim , Lan­gen , Lan­gen­au , Lan­gen­burg , Lan­gen­feld , Lan­gen­ha­gen , Lan­gen­sel­bold , Lan­gen­zenn , Las­san , Lau­bach , Lau­cha , Lauch­ham­mer , Lauch­heim , Lau­da-Kö­nigs­ho­fen , Lau­en­burg , Lauf , Lau­fen , Lau­fen­burg , Lauf­fen , Lau­in­gen , Laup­heim , Lau­scha , Lau­ta , Lau­ter-Berns­bach , Lau­ter­bach , Lau­ter­ecken , Lau­ter­stein , Le­bach , Le­bus , Leer , Le­he­sten , Lehr­te , Leich­lin­gen , Lei­men , Lei­ne­fel­de-Wor­bis , Lein­fel­den-Ech­ter­din­gen , Lein­gar­ten , Leip­heim , Leip­zig , Leis­nig , Lem­go , Len­gen­feld , Len­ge­rich , Len­ne­stadt , Len­zen , Leon­berg , Leun , Leu­na , Leu­ten­berg , Leu­ters­hau­sen , Leut­kirch , Le­ver­ku­sen , Lich , Lich­ten­au (Ba­den) , Lich­ten­au (West­fa­len) , Lich­ten­berg , Lich­ten­fels (Hes­sen) , Lich­ten­fels (Ober­fran­ken) , Lich­ten­stein , Lie­ben­au , Lie­ben­wal­de , Lie­be­rose , Lieb­stadt , Lim­bach-Ober­froh­na , Lim­burg , Lin­dau , Lin­den , Lin­den­berg , Lin­den­fels , Lin­dow , Lin­gen , Lin­nich , Linz , Lipp­stadt , Lö­bau , Löf­fin­gen , Loh­mar , Loh­ne , Löh­ne , Lohr , Loitz , Lol­lar , Lom­matzsch , Lö­nin­gen , Lorch (Rhein­gau) , Lorch (Würt­tem­berg) , Lör­rach , Lorsch , Löß­nitz , Lö­wen­stein , Lüb­becke , Lüb­ben , Lüb­ben­au , Lü­beck , Lüb­theen , Lübz , Lü­chow , Lucka , Luckau , Lucken­wal­de , Lü­den­scheid , Lü­ding­hau­sen , Lud­wigs­burg , Lud­wigs­fel­de , Lud­wigs­ha­fen , Lud­wigs­lust , Lud­wigs­stadt , Lu­gau , Lüg­de , Lü­ne­burg , Lü­nen , Lun­zen­au , Lüt­jen­burg , Lüt­zen , Ly­chen ,
M: Mag­da­la , Mag­de­burg , Mahl­berg , Main­bern­heim , Main­burg , Main­tal , Mainz , Mal­chin , Mal­chow , Man­der­scheid , Mann­heim , Mans­feld , Mar­bach , Mar­burg , Ma­ri­en­berg , Ma­ri­en­müns­ter , Mark­dorf , Mark­grö­nin­gen , Märk­isch Buch­holz , Mark­klee­berg , Mark­neu­kir­chen , Mark­ran­städt , Markt­breit , Markt­hei­den­feld , Markt­leu­then , Markt­ober­dorf , Markt­red­witz , Markt­steft , Marl , Mar­low , Mar­ne , Mars­berg , Maul­bronn , Max­hüt­te-Haid­hof , Ma­yen , Me­cher­nich , Mecken­heim , Me­de­bach , Mee­ra­ne , Meer­busch , Meers­burg , Mei­nerz­ha­gen , Mei­nin­gen , Mei­sen­heim , Mei­ßen , Mel­dorf , Mel­le , Mell­rich­stadt , Mel­sun­gen , Mem­min­gen , Men­den , Men­dig , Men­gen , Mep­pen , Mer­ken­dorf , Mer­se­burg , Mer­zig , Me­sche­de , Meß­kirch , Meß­stet­ten , Mett­mann , Met­zin­gen , Meu­sel­witz , Mey­en­burg , Mi­chel­stadt , Mies­bach , Mil­ten­berg , Min­del­heim , Min­den , Mi­row , Mit­ten­wal­de , Mit­ter­teich , Mitt­wei­da , Möckern , Möck­mühl , Moers , Mölln , Mön­chen­glad­bach , Mon­heim (Rhein) , Mon­heim (Schwa­ben) , Mon­schau , Mon­ta­baur , Moos­burg , Mör­fel­den-Wall­dorf , Mo­rin­gen , Mos­bach , Mös­sin­gen , Mü­cheln , Mü­geln , Mühl­acker , Mühl­berg , Mühl­dorf , Mühl­hau­sen , Mühl­heim (Do­nau) , Mühl­heim (Main) , Mül­heim (Ruhr) , Mül­heim-Kär­lich , Müll­heim , Müll­ro­se , Münch­berg , Mün­che­berg , Mün­chen (In­nen­stadt, Nord) , Mün­chen (West, Süd, Ost) , Mün­chen­berns­dorf , Mun­der­kin­gen , Mün­ner­stadt , Mün­sin­gen , Muns­ter , Müns­ter , Müns­ter­mai­feld , Mün­zen­berg , Murr­hardt ,
N: Nab­burg , Na­gold , Nai­la , Nas­sau , Na­stät­ten , Nau­en , Naum­burg (Hes­sen) , Naum­burg (Saa­le) , Naun­hof , Ne­bra , Neckar­bi­schofs­heim , Neckar­ge­münd , Neckar­stein­ach , Neckars­ulm , Ne­res­heim , Net­phen , Net­te­tal , Netz­schkau , Neu-Ans­pach , Neu-Isen­burg , Neu-Ulm , Neu­bran­den­burg , Neu­bu­kow , Neu­bu­lach , Neu­burg , Neu­den­au , Neu­en­burg , Neu­en­bürg , Neu­en­haus , Neu­en­ra­de , Neu­en­stadt , Neu­en­stein , Neu­er­burg , Neuf­fen , Neu­haus , Neu­ka­len , Neu­kir­chen , Neu­kir­chen-Vluyn , Neu­klos­ter , Neu­mark , Neu­markt (Oberpfalz) , Neu­markt-Sankt Veit , Neu­müns­ter , Neun­burg , Neun­kir­chen , Neu­öt­ting , Neu­rup­pin , Neu­sal­za-Sprem­berg , Neu­säß , Neuss , Neu­stadt (Aisch) , Neu­stadt (Co­burg) , Neu­stadt (Do­nau) , Neu­stadt (Dos­se) , Neu­stadt (Hes­sen) , Neu­stadt (Hol­stein) , Neu­stadt (Kulm) , Neu­stadt (Orla) , Neu­stadt (Rü­ben­ber­ge) , Neu­stadt (Sach­sen) , Neu­stadt (Wald­naab) , Neu­stadt (Wein­stra­ße) , Neu­stadt-Glewe , Neu­stre­litz , Neu­traub­ling , Neu­wied , Nid­da , Nid­da­tal , Nid­der­au , Ni­deg­gen , Nie­büll , Nie­den­stein , Nie­der-Olm , Nie­der­kas­sel , Nie­dern­hall , Nie­der­stet­ten , Nie­der­stot­zin­gen , Nie­heim , Nie­megk , Nien­burg (Saa­le) , Nien­burg (We­ser) , Nier­stein , Nies­ky , Nit­ten­au , Nor­den , Nor­den­ham , Nor­der­ney , Nor­der­stedt , Nord­hausen , Nord­horn , Nörd­lin­gen , Nort­heim , Nor­torf , Nos­sen , Not­ter­tal-Hei­lin­ger Hö­hen , Nürn­berg , Nür­tin­gen ,
O: Ober-Ram­stadt , Ober­as­bach , Ober­harz , Ober­hau­sen , Ober­hof , Ober­kirch , Ober­ko­chen , Ober­lung­witz , Ober­mo­schel , Obern­burg , Obern­dorf , Obern­kir­chen , Ober­rie­xin­gen , Oberts­hau­sen , Ober­ursel , Ober­viecht­ach , Ober­we­sel , Ober­wie­sen­thal , Ober­zent , Och­sen­furt , Och­sen­hau­sen , Och­trup , Oder­berg , Oe­bis­fel­de-We­fer­lin­gen , Oe­de­ran , Oel­de , Oels­nitz (Erz­ge­bir­ge) , Oels­nitz (Vogt­land) , Oer-Er­ken­schwick , Oer­ling­hausen , Oes­trich-Win­kel , Oet­tingen , Of­fen­bach , Of­fen­burg , Ohr­druf , Öh­rin­gen , Ol­bern­hau , Ol­ching , Ol­den­burg (Hol­stein) , Ol­den­burg (Ol­den­burg) , Ol­fen , Ol­pe , Ols­berg , Op­pen­au , Op­pen­heim , Ora­nien­baum-Wör­litz , Ora­nien­burg , Or­la­mün­de , Orn­bau , Or­ten­berg , Or­trand , Oschatz , Oschers­le­ben , Os­na­brück , Os­ter­burg , Os­ter­bur­ken , Os­ter­feld , Os­ter­ho­fen , Os­ter­holz-Scharm­beck , Os­te­ro­de , Os­ter­wieck , Ost­fil­dern , Ost­heim , Ost­ho­fen , Ös­trin­gen , Os­tritz , Ot­ter­berg , Ot­tern­dorf , Ott­wei­ler , Ove­rath , Owen ,
P: Pa­der­born , Pa­pen­burg , Pap­pen­heim , Par­chim , Pars­berg , Pa­se­walk , Pas­sau , Pat­ten­sen , Pau­sa-Mühl­troff , Pe­gau , Peg­nitz , Pei­ne , Peitz , Pe­nig , Pen­kun , Penz­berg , Penz­lin , Per­le­berg , Pe­ters­ha­gen , Pfaf­fen­ho­fen , Pfarr­kir­chen , Pforz­heim , Pfreimd , Pful­len­dorf , Pful­lin­gen , Pfung­stadt , Phi­lipps­burg , Pi­nne­berg , Pir­ma­sens , Pir­na , Platt­ling , Plau , Plaue , Plau­en , Plet­ten­berg , Pley­stein , Plo­chin­gen , Plön , Pock­au-Len­ge­feld , Pock­ing , Pohl­heim , Polch , Por­ta West­fa­li­ca , Pöß­neck , Pots­dam , Pot­ten­stein , Preetz , Prem­nitz , Prenz­lau , Pres­sath , Preu­ßisch Ol­den­dorf , Prich­sen­stadt , Pritz­walk , Prüm , Puch­heim , Pul­heim , Puls­nitz , Put­bus , Put­litz , Pütt­lin­gen ,
Q: Qua­ken­brück , Qued­lin­burg , Quer­furt , Quick­born ,
R: Ra­ben­au , Ra­de­berg , Ra­de­beul , Ra­de­burg , Ra­de­vorm­wald , Ra­dolf­zell , Ra­guhn-Jeß­nitz , Rah­den , Rain , Ram­stein-Mie­sen­bach , Ra­nis , Rans­bach-Baum­bach , Ra­statt , Ras­ten­berg , Ra­the­now , Ra­tin­gen , Rat­ze­burg , Rau­en­berg , Raun­heim , Rau­schen­berg , Ra­vens­burg , Ra­ven­stein , Reck­ling­hau­sen , Rees , Re­gen , Re­gens­burg , Re­gis-Brei­tin­gen , Re­hau , Reh­burg-Loc­cum , Reh­na , Rei­chels­heim , Rei­chen­bach (Ober­lau­sitz) , Rei­chen­bach (Vogt­land) , Rein­bek , Rein­feld , Rein­heim , Re­ma­gen , Rem­scheid , Rems­eck , Ren­chen , Rends­burg , Ren­ne­rod , Ren­nin­gen , Re­rik , Re­them , Reut­lin­gen , Rhe­da-Wie­den­brück , Rhe­de , Rhein­au , Rhein­bach , Rhein­berg , Rhein­böl­len , Rhei­ne , Rhein­fel­den , Rheins­berg , Rhein­stet­ten , Rhens , Rhi­now , Rib­nitz-Dam­gar­ten , Rich­ten­berg , Rie­den­burg , Ried­lin­gen , Ried­stadt , Rien­eck , Rie­sa , Riet­berg , Rin­teln , Rö­bel , Roch­litz , Rocken­hau­sen , Rod­al­ben , Ro­den­berg , Rö­den­tal , Rö­der­mark , Ro­de­wisch , Rod­gau , Ro­ding , Röm­hild , Rom­rod , Ron­ne­burg , Ron­nen­berg , Ros­bach , Ro­sen­feld , Ro­sen­heim , Ro­sen­thal , Rös­rath , Roß­le­ben-Wie­he , Roß­wein , Ros­tock , Ro­ten­burg (Ful­da) , Ro­ten­burg (Wüm­me) , Roth , Rö­tha , Rö­then­bach , Ro­then­burg (Ober­lau­sitz) , Ro­then­burg (Tau­ber) , Ro­then­fels , Rot­ten­burg (Laa­ber) , Rot­ten­burg (Neckar) , Röt­tin­gen , Rott­weil , Rötz , Rü­des­heim , Ru­dol­stadt , Ruh­la , Ruh­land , Run­kel , Rüs­sels­heim , Ru­tes­heim , Rü­then ,
S: Saal­burg-Ebers­dorf , Saal­feld , Saar­brücken , Saar­burg , Saar­louis , Sach­sen­hagen , Sach­sen­heim , Salz­gitter , Salz­kot­ten , Salz­we­del , San­dau , San­ders­dorf-Breh­na , San­ger­hau­sen , Sankt Au­gus­tin , Sankt Goar , Sankt Goars­hau­sen , Sar­stedt , Sas­sen­berg , Sass­nitz , Say­da , Schal­kau , Schau­en­stein , Scheer , Schei­ben­berg , Schein­feld , Schelk­lin­gen , Sche­ne­feld , Scheß­litz , Schie­der-Schwa­len­berg , Schif­fer­stadt , Schil­lings­fürst , Schilt­ach , Schir­gis­walde-Kirsch­au , Schkeu­ditz , Schkö­len , Schlei­den , Schleiz , Schles­wig , Schlett­au , Schleu­sin­gen , Schlie­ben , Schlitz , Schloß Hol­te-Stu­ken­brock , Schlüch­tern , Schlüs­sel­feld , Schmal­kal­den , Schmal­len­berg , Schmölln , Schnacken­burg , Schnait­ten­bach , Schnee­berg , Schne­ver­dingen , Schöm­berg , Schön­au (Oden­wald) , Schön­au (Schwarz­wald) , Schön­berg , Schöne­beck , Schön­eck , Schö­ne­walde , Schon­gau , Schö­nin­gen , Schön­see , Schön­wald , Schopf­heim , Schöp­pen­stedt , Schorn­dorf , Schor­tens , Schot­ten , Schram­berg , Schrap­lau , Schries­heim , Schro­ben­hau­sen , Schroz­berg , Schüt­torf , Schwaan , Schwa­bach , Schwä­bisch Gmünd , Schwä­bisch Hall , Schwab­mün­chen , Schwai­gern , Schwal­bach , Schwalm­stadt , Schwan­dorf , Schwa­ne­beck , Schwar­za­tal , Schwar­zen­bach (Saale) , Schwar­zen­bach (Wald) , Schwar­zen­bek , Schwar­zen­berg , Schwar­zen­born , Schwarz­hei­de , Schwedt , Schweich , Schwein­furt , Schwelm , Schwen­ti­nen­tal , Schwe­rin , Schwer­te , Schwet­zin­gen , Seb­nitz , See­hau­sen , See­land , See­low , Seel­ze , See­sen , Sehn­de , Seif­hen­ners­dorf , Selb , Sel­bitz , Se­li­gen­stadt , Selm , Sel­ters , Sen­den , Sen­den­horst , Senf­ten­berg , Seß­lach , Sieg­burg , Sie­gen , Sig­ma­rin­gen , Sim­bach , Sim­mern , Sin­del­fin­gen , Sin­gen , Sins­heim , Sin­zig , Soest , So­lin­gen , Solms , Sol­tau , Söm­merda , Son­ders­hau­sen , Son­ne­berg , Son­ne­wal­de , Sont­ho­fen , Son­tra , Spai­chin­gen , Spalt , Span­gen­berg , Spei­cher , Spen­ge , Spey­er , Sprem­berg , Sprin­ge , Sprock­hö­vel , St. Bla­si­en , St. Ge­or­gen , St. Ing­bert , St. Wen­del , Sta­de , Stadt Weh­len , Stadt­al­len­dorf , Stadt­ber­gen , Stadt­ha­gen , Stadt­ilm , Stadt­lohn , Stadt­ol­den­dorf , Stadt­pro­zel­ten , Stadt­ro­da , Stadt­stein­ach , Starn­berg , Staß­furt , Stau­fen , Stau­fen­berg , Sta­ven­ha­gen , Stein , Stein­ach , Stein­au , Stein­bach (Taunus) , Stein­bach-Hal­len­berg , Stein­furt , Stein­heim (Murr) , Stein­heim (West­fa­len) , Sten­dal , Stern­berg , Stock­ach , Stol­berg (Rheinland) , Stoll­berg (Erzgebirge) , Stol­pen , Stor­kow , Stö­ßen , Strae­len , Stral­sund , Stras­burg , Strau­bing , Straus­berg , Streh­la , Strom­berg , Stüh­lin­gen , Stu­ten­see , Stutt­gart , Süd­li­ches An­halt , Sü­ßen , Suhl , Su­lin­gen , Sulz , Sulz­bach (Saar) , Sulz­bach-Ro­sen­berg , Sulz­burg , Sun­dern , Sy­ke ,
T: Tam­bach-Diet­harz , Tan­ger­hüt­te , Tan­ger­mün­de , Tann , Tan­na , Tau­ber­bi­schofs­heim , Tau­cha , Tau­nus­stein , Teck­len­burg , Te­gern­see , Telg­te , Tel­tow , Temp­lin , Ten­gen , Tes­sin , Te­te­row , Tett­nang , Teub­litz , Teu­chern , Teu­pitz , Teusch­nitz , Tha­le , Thal­heim , Thann­hausen , Tha­randt , The­mar , Thum , Tir­schen­reuth , Ti­ti­see-Neu­stadt , Titt­mo­ning , Todt­nau , Tö­ging , Tö­nis­vorst , Tön­ning , Tor­gau , Tor­ge­low , Torn­esch , Tra­ben-Trar­bach , Traun­reut , Traun­stein , Treb­bin , Treb­sen , Tref­furt , Tren­del­burg , Treucht­lin­gen , Treu­en , Treu­en­briet­zen , Tri­berg , Trib­sees , Trier , Trip­tis , Troch­tel­fin­gen , Trois­dorf , Tros­sin­gen , Trost­berg , Tü­bin­gen , Tutt­lin­gen , Twist­rin­gen ,
U: Übach-Pa­len­berg , Über­lin­gen , Uebig­au-Wah­ren­brück , Uecker­mün­de , Uel­zen , Ue­ter­sen , Uf­fen­heim , Uhin­gen , Ulm , Ul­men , Ul­rich­stein , Um­mer­stadt , Un­kel , Un­na , Un­ter­schleiß­heim , Use­dom , Usin­gen , Us­lar ,
V: Va­cha , Vai­hin­gen , Val­len­dar , Va­rel , Vech­ta , Vel­bert , Vel­burg , Vel­den , Ve­len , Vell­berg , Vell­mar , Vel­ten , Ver­den , Ve­rin­gen­stadt , Verl , Vers­mold , Vet­schau , Viecht­ach , Viern­heim , Vier­sen , Vil­lin­gen-Schwen­nin­gen , Vils­bi­burg , Vils­eck , Vils­ho­fen , Vis­sel­hö­ve­de , Vlo­tho , Voer­de , Vogts­burg , Voh­burg , Vo­hen­strauß , Vöh­ren­bach , Vöh­rin­gen , Volk­ach , Völk­lin­gen , Volk­mar­sen , Vre­den ,
W: Wa­chen­heim , Wäch­ters­bach , Wa­dern , Wag­häu­sel , Wahl­stedt , Waib­lin­gen , Waib­stadt , Wai­schen­feld , Wald­bröl , Wald­eck , Wal­den­buch , Wal­den­burg (Sach­sen) , Wal­den­burg (Würt­tem­berg) , Wal­ders­hof , Wald­heim , Wald­kap­pel , Wald­kirch , Wald­kir­chen , Wald­krai­burg , Wald­mün­chen , Wald­sas­sen , Walds­hut-Tien­gen , Wall­dorf , Wall­dürn , Wal­len­fels , Wals­rode , Wal­ters­hau­sen , Wal­trop , Wan­fried , Wan­gen , Wanz­le­ben-Bör­de , War­burg , Wa­ren , Wa­ren­dorf , Wa­rin , War­stein , Was­sen­berg , Was­ser­burg , Was­ser­trü­din­gen , Wa­sun­gen , We­del , Wee­ner , Weg­berg , We­ge­le­ben , Wehr , Wei­da , Wei­den , Wei­kers­heim , Weil (Rhein) , Weil (Stadt) , Weil­burg , Weil­heim (Ober­bay­ern) , Weil­heim (Teck) , Wei­mar , Wein­gar­ten , Wein­heim , Weins­berg , Wein­stadt , Weis­main , Wei­ßen­berg , Wei­ßen­burg , Wei­ßen­fels , Wei­ßen­horn , Wei­ßen­see , Wei­ßen­stadt , Wei­ßen­thurm , Weiß­was­ser , Wei­ter­stadt , Welz­heim , Wel­zow , Wem­ding , Wend­lin­gen , Wer­ben , Wer­dau , Wer­der , Wer­dohl , Werl , Werl­te , Wer­mels­kir­chen , Wer­nau , Wer­ne , Wer­neu­chen , Wer­ni­ge­ro­de , Wer­ra-Suhl-Tal , Wert­heim , Wert­her , Wer­tin­gen , We­sel , We­sen­berg , Wes­sel­bu­ren , Wes­se­ling , Wes­ter­burg , Wes­ter­ste­de , Wet­ter (Hes­sen) , Wet­ter (Ruhr) , Wet­tin-Lö­be­jün , Wetz­lar , Wid­dern , Wiehl , Wies­ba­den , Wie­sen­steig , Wies­loch , Wies­moor , Wild­au , Wild­berg , Wil­den­fels , Wil­des­hau­sen , Wil­helms­ha­ven , Wil­kau-Haß­lau , Wil­le­bad­es­sen , Wil­lich , Wils­druff , Wils­ter , Wil­then , Win­disch­eschen­bach , Winds­bach , Win­nen­den , Win­sen , Win­ter­berg , Wip­per­fürth , Wir­ges , Wis­mar , Wis­sen , Wit­ten , Wit­ten­berg , Wit­ten­ber­ge , Wit­ten­burg , Wit­ti­chen­au , Wit­tin­gen , Witt­lich , Witt­mund , Witt­stock , Wit­zen­hau­sen , Wol­degk , Wolf­ach , Wol­fen­büt­tel , Wolf­hagen , Wolf­rams-Eschen­bach , Wolf­rats­hau­sen , Wolfs­burg , Wolf­stein , Wol­gast , Wol­ken­stein , Wol­mir­stedt , Worms , Wörr­stadt , Wörth (Donau) , Wörth (Main) , Wörth (Rhein) , Wrie­zen , Wülf­rath , Wun­sie­del , Wuns­torf , Wup­per­tal , Wür­se­len , Wurz­bach , Würz­burg , Wur­zen , Wus­trow , Wyk ,
X: Xan­ten ,
Y:
Z: Zah­na-Els­ter , Zar­ren­tin , Zeh­de­nick , Zeil , Zeitz , Zell (Har­mers­bach) , Zell (Mo­sel) , Zell (Wie­sen­tal) , Zel­la-Meh­lis , Zerbst , Zeu­len­ro­da-Trie­bes , Ze­ven , Zie­gen­rück , Zie­ren­berg , Zie­sar , Zirn­dorf , Zit­tau , Zör­big , Zos­sen , Zscho­pau , Zül­pich , Zwei­brücken , Zwen­kau , Zwickau , Zwie­sel , Zwin­gen­berg , Zwö­nitz ,
(Quel­le der Stadt­rech­te: www.destatis.de; Stand: 30.06.2020)
Hauptmenü (ESC)KontaktImpressumDatenschutz